Privacy Verklaring

Algemeen

Advocatenkantoor Klein Hesselink (hierna te noemen het kantoor) respecteert Uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die  verstrekt wordt of anderszins wordt verkregen vertrouwlijk wordt behandeld. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie over een persoon maar zijn ook gegevens die indirect iets zeggen over iemand.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegevens aan de in de AVG neergelegde informatie plichtaan de betrokkene wiens persoonsgegevns door het kantoor worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden door het kantoor gebruikt om diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren, om de dinstverlening te kunenn verrbeteren en om met U als direct betrokkne te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- verlenen van juridische diensten waaronder het uitvoeren van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures;

- het innen van declaraties;

- advisering, bemiddeling en verwijzing;

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- het aanvragen van gefinancierde rechtshulp.

Welke gegevens

Het kantoor verwerkt de volgende persoonsgegevens:

- Naam, adres woonplaats (waaronder telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke)

- geboortedatum, bsn nummer, burgerlijke staat

- de gegevens die noodzakelijk zijn om de overenkomst tussen U en het kantoor te kunnen uitvoeren, dat wil zeggen de gegevens die op de zaak betrekking hebben.

Grondslag

Het kantoor verwerkt deze gegevens omdat die op eigen inititiatief zijn verstrekt , in het kader van dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons zijn kenbaar gemaakt , waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Het kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoel in artikel 6 AVG:

- wettelijke verplichting;
- uitvoering van de overeenkomst;
- verkregen toestemming van de betrokkene(n);
- gerechtvaardigd belang;

Het delen van gegevens

Het kantoor deelt Uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboor genoemde doeleinden. Hierbij valt te enken aan de waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van het kantoor zoals een IT-leverancier maar ook het verstrekken van Uw persoonlijke gegevens in verband met gerechtelijke procedures of correspondentie met de wederpartij

Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens of in opdracht van het kantoor wordt ingeschakeld wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat deze partij ook gehouden is tot naleving van de AVG.

Door het kantoor ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden zijn voor de (verdere) verwerking van Uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG

Beveiliging persoonsgegevens

Het kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging van Uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische matregelen om een op het risico afgestemd beveiligignsniveau te waarborgen.

In het geval het kantoor gebruik maakt van de diensten van derde partijen zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de bescherming van Uw persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over voldoende beveligingsmaatregelen.

Bewaartermijn gegevens

Het kantoor bewaart persoonsgegevsn die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist

Privacyrechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevsn of intrekking van de gegeven toestemming kunt U via onderstaande contactgegevens indienen. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van Uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het kantoor niet of niet volledig aan Uw verzoek uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van Uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken vragen wij U ter verificatie een copie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart met afgeschermde pasfoto en bsn nummer. Het kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op Uw eigen persoonsgegevens

Wijzigingen

Het kantoor behoudt zich het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van Uw prsoonsgegevens en dit privacystatement kunt U contact opnemen met het kantoor.